• عبدالخالق موسوی نیک فروشنده کلیه A+
  • متولد 1365 از استان هرمزگان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بخاطر حفظ ابروم مجبورم کلیه وقسمتی از کبدمو بفروشم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه