• غلامرضا جعفرزاده خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا آزمایش ژنتیک و کراتین برای بررسی امکان پیوند به شماره ارسال نماید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه