• ابوالفضل حمزه ئی خریدار کلیه O+
  • متولد 1365 از استان زنجان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت مصوب پزشکی قانونی میلیون هستش که نهایتا میلیون خریدارم و در ضمن بع علت دریافت خدمات بعد از عمل، قرارداد در انجمن بیماران کلیوی استان زنجان بسته خاهد شد..
    اگر برای فروشنده امکان پذیر هست عمل در زنجان انجام شود.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه