• محمدرضا پیرمرد شادباد فروشنده کلیه O+
  • متولد 1374 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه سالم دارم میفروشم بدون رضایتنامه ولی بخاطر نیاز شدید مالی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه