• محمد حسین هادیان خریدار کلیه O+
  • متولد 1346 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی o مثبت میباشم. نیازمند فوری.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه