• م _ الف خریدار کلیه O+
  • متولد 1349 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه گروه خونی oمثبت هستم لطفا تماس بگیرید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه