• مرتضی خریدار کلیه O+
  • متولد 1352 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت توافقی که طرفین رضایت کامل داشته باشیم
    در ضمن آزمایش Fc پنل و HLA ساب کلاس یک و دو را انجام داده باشه. یا در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام شده باشید.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه