• مرتضی خریدار کلیه O+
  • متولد 1352 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت توافقی که طرفین رضایت کامل داشته باشیم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه