• فاطمه کریمی خریدار کلیه O+
  • متولد 1347 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ساله دیالیز میشم کلیه آزمایشها هم آماده هستن برای عمل پیوند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه