• عباس کارگرفرد جهرمی فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نمونه گروه خونی تا چند روز دیگه مشخص میکنم و واقعا من مجبورم به فروش
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه