• علی احمدی خریدار کلیه O+
  • متولد 1365 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه گروه خونیo+ بین تاسال هستم.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه