• علی احمدی خریدار کلیه O+
  • متولد 1365 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات تمام آزمایشات انجام شده لطفا لطفا هرکسی hla داره فوررررری تماس بگیرهo+
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه