• علی نظری فروشنده کلیه B-
  • متولد 1374 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازشدیدوفوری بمبلغ صدوپنجاه تومن برادادن بدهی دارم.سالمم .ودارای مدارک کامل ورضایت نامه وپرونده درانجمنم .سرقیمت کنارمیام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه