• چشمه 09018272197 تماس خریدار کلیه B+
  • متولد 1348 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خرید کلیه B+ فوری ، قیمت توافقی، آزمایشات انجام شده ،;hاگر اهدا کننده واقعی هستید و شرایط خودتان را اعلام کنید
    لطفابا شماره تماس ویا شماره خود و قیمت پیشنهادی را پیامک کنید.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه