• علیرضامصطفی پور خریدار کلیه O+
  • متولد 1347 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به علت نارسایی کلیه ودیالیزی شدن قصدخریدن کلیه دارم.خریدفوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه