• محمد نظرپور خریدار کلیه A+
  • متولد 1373 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیهAمثبت ..لطفا کسی که تماس میگیره ازمایش hla داشته باشه.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه