• احمدی خریدار کلیه AB+
  • متولد 1346 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز مبرم به کلیه - کراتینین
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه