• زهرا صابری فروشنده کلیه A+
  • متولد 1373 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ساله هستم خانم‌هستم‌ مطلقه ازمایش انجام ندادم‌ کاملا سالم بدون بیماری a+گروه شماره نهصدو پنج صفر نهصد و شصت و دونهصدو بیست و شیش قیمت گزاشتم وهزینه رفت و آمد ووازمایش برعهده گیرنده است شدیدا به پولش برای دخترم‌لازمم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه