• اکبر صفری خریدار کلیه B+
  • متولد 1345 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات مادرم جفت کلیه هایش را از دست داده و بشدت نیازمند کلیه با گروه خونی B+ میباشم فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه