• یوسف بخشی فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1360 از استان همدان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بخاطر بدهی بالا هیچ گونه ازمایش هم انجام دادم هزینه ازمایش با خریدار فقط پیام جواب
    میدم


    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه