• مهدی صالح خریدار کلیه A-
  • متولد 1366 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به این شماره تماس بگیرید
    دیالیزی هستم و خواهان کلیه با مشخصات A- در اصفهان آزمایشات انجام می‌شود و عمل تهران انجام می شود

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه