• محمد حبیبی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1373 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات میلیون . اگر بتوانید بیمارستانی پیدا کنی بدون نیاز به رضایتنامه عمل کند زیر قیمت میدهم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه