• مینا اصغری فروشنده کلیه O+
  • متولد 1368 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بخاطره نیاز مالی
    آزمایش HLA هم موجوده قیمت ملیون همراه با تمامیه آزمایشات

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه