• حسین چوبداری خریدار کلیه B+
  • متولد 1376 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سالم و ورزشکار هیچ مشکلیم ندارم و تمام ازمایشاتم دارم رضایت نامه محضری و سونوگرافیم دارم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه