• محمد ماهیدشتی خریدار کلیه O+
 • متولد 1376 از استان همدان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی o مثبت
  آقا باشند
  لطفاً تقاضای قیمت زیاد نکنید
  از هر نظر سالم باشن ( الکل و مواد مخدر و سیگار)
  دارای آزمایش HLA باشند

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه