• 09108858675 فروشنده کلیه O+
 • متولد 1369 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات Hla آزمایشگاه یکتا انجام شده
  صفر،نهصدوده،هشتصدوهشتادوپنج،هشتادوشش،هفتادوپنج،
  لطفا خریدار واقعی تماس بگیره
  از رو کنجکاوی وقت منو نگیر دوست عزیز

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه