• مجید 09187271330 فروشنده کلیه A
  • متولد 1378 از استان زنجان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به علت مشکل مالی کلیمو میفروشم آزمایش اچ ال ای و سونگرافی ازکلیه هام دارم بیست سه ساله هستم به قیمت چهارصد ملیون خریدار واقعی زنگ بزنه صفر نهصدو هیجده .هفتصدو بیست هفت. سیزده .سی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه