• حسین مسعودی فروشنده کلیه B
  • متولد 1370 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده واقعی هستم گروه خونی B+بدون هیچ بیماری خریدار واقعی تماس بگیر ممنون فوری فوری شماره تماس هم صفر نهصد سی پنج پانصد هشتاد نه شانزده سی سه میباشد خریدار واقعی تماس بگیریدو فروشنده کلیه و مغز واستخوان هستم به دلیل بدهکاری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه