• م فروشنده کلیه O+
  • متولد 1375 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بنده خانم هستم. فروش کلیه o+فوری تمام آزمایشات و آزمایشHlaو سنو اماده است لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد
    صفرنوهصدوسه صدوهشتادوچهارچهل وشش چهارده

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه