• اسماعیل نصیری خریدار کلیه B+
  • متولد 1360 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز فوری فوری به کلیه +B فقط افرادی که در استان قزوین البرز تهران و ازمایشات خود را انجام داده اند تماس بگیرند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه