• علیرضامصطفی پور خریدار کلیه O
  • متولد 1347 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارکلیه هستم فوری فوری.فروشندگان کلیه که ازاذربایجان شرقی واذربایجان غربی باشندقیمت صدمیلیون خریدارم فروشنده واقعی بامن تماس بگیرند.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه