• حسن جهانی خریدار کلیه AB-
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی ab منفی وo منفی خریدار هستم اگه ازمایش دارید تماس بگیرید فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه