• حکمعلی برزین فروشنده کلیه B+
  • متولد 1348 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بعلت گرفتاری مالی کلیه ونصف کبد خود را میفروشم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه