• سید خریدار کلیه B
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی Bمثبت وoمثبت بفرستید تو واتساپ اگ آزمایش اچ الی دارید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه