• فرهاد خریدار کلیه B+
  • متولد 1360 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات در خواست کلیه گروه b+ که ازمایش hlaرا داده باشدو زیر سن داشته باشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه