• معصومه یاوری خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار فوری کلیه هستم.هر کسی که آزمایش hla دارد تماس بگیرد.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه