• شیوا مرادی خریدار کلیه O+
  • متولد 1369 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی o+ میباشم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه