• 09390851184 فروشنده کلیه A+
 • متولد 1376 از استان چهارمحال و بختیاری
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  قیمت:دویستوشصت کلیه
  (کبد سیصدوچهل )
  سن.بیستوچهار
  قد. یکو هفتادو شیش
  وزن. شصتو هشت
  لطفا قبل از تماس پیام بفرستید شماره غریبه جواب نمیدم ممنون.
  A+
  شماره تماس :صفرنهصدوسی نو صفر هشتادوپنج یازده هشتادو چهار

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه