• خانم سلطانی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1372 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه B+. بدون هیچگونه سابقه بیماری. لطفا و لطفا قیمت پرت ندید. اهواز فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه