• اسمعيل ابراهيمي خریدار کلیه O+
  • متولد 1362 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خريدار كليه o+ لطفآ افرادي كه HLA دارند تماس بگرند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه