• حسن قاسمی خریدار کلیه A+
 • متولد 1356 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه +A
  ازمایشات همه تکمیل
  فقط مهاجرافغانستانی

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه