• علیرضا قورچی بیگی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1365 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه فروشی دارم هیچ مریضی ندارم نیاز مالی شدید دارم هر شهری باشه میام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه