• حسینجان فضلی خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز سریع به کلیه دارم لطفا اگر برای مازندران و تهران هستین و قصد اهدا دارین اطلاع بدین /به شماره ثبت شده پیام ندین حتما با شماره صفر نهصدو یازده صدو پانزده هشتادو یک چهلو دو ‌پیام و یا درتماس باشین
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه