• موسی ذکریایی خریدار کلیه O+
  • متولد 1376 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده با آزمایش ورضایت محضری. واستاپ صفر نهصدونوزده هشتصد سی هفت صفر چهار صدو چهارده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه