• سعید سعیدی خریدار کلیه O+
 • متولد 1374 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیازمند فوری کلیه + هستم

  قیمت توافقی
  لطفا با شماره نهصد وسی و هشت هفتصد و هفت نودونه هفتاد و پنج تماس بگیرید

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه