• کریمی فروشنده کلیه O
 • متولد 1364 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کبد.قرنیه و مغز واستخوان وقلب
  هر جا از بدنم شد بخدا زنم داره از دستم میره دلال هم باش میفروشم
  شماره واتساپ
  صفر نهصد وسی هشت صدوهشتاد ویک پنجاه و هشت هفده
  رضایت نامه محضری

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه