• محمد پیش دست خریدار کلیه O-
  • متولد 1345 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا اهدا کنندگان اذربایجان غربی تماس بگیرند. به قیمت روز خریداریم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه