• معصومه علیزاده خریدار کلیه O+
  • متولد 1348 از استان سمنان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا آزمایش HLA Typing مثبت داشته باشه ک در صورت تایید شدن کلیه هزینه های آزمایش نقدا پرداخت میشود.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه