• كاوان فتحى خریدار کلیه AB+
  • متولد 1371 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خريدار يك كليه با گروه خوني +ABو+O
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه