• جبرئیلی خریدار کلیه A+
  • متولد 1366 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی های +A/A_/O+/O_ متوانند آزمایشhle از ازمایشگاه یکتا داشته باشه خودفروشنده تماس بگیره یا به همین شماره واتساپ کنه و فقط از تهران باشه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه