• فریباتهرانی فروشنده کلیه A
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ازمایش اچ ال ای ورضایت نامه دارم نیمی ازکبدم رومیفروشم ومغزواستخوان هم اهدامیکنم گروه خونی A+هرجای ایران باشه میام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه